మునుగోడు అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు

తెలంగాణ

 

మునుగోడు అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు ఉదయం కౌంటింగ్ ప్రారంభం

మునుగోడు ఉపఎన్నిక కౌంటింగ్ కొనసాగుతోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న మునుగోడు ఉప ఎన్నికలో విజేత ఎవరో మరికొన్ని గంటల్లో తేలిపోనుంది.  టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి K. ప్రభాకర్ రెడ్డి 10113  ఓట్ల ఆధిక్యంతో విజయం సాధించారు

చివరి రౌండ్ ముగిసే సరికి టీఆర్ఎస్ కు 10113 ఓట్ల ఆధిక్యంతో K. ప్రభాకర్ రెడ్డి విజయం సాధించారు 

టీఆర్ఎస్ కు 1270, బీజేపీకి 1358, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి 238, బీఎస్పీకి 148 ఓట్లు వచ్చాయి.

చివరి రౌండ్ లో బీజేపీ అభ్యర్థి కి 88 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు – 96598

బీజేపీకి – 86485

కాంగ్రెస్ కి – 23864

బీఎస్పీ – 4145

టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ప్రభాకర్ రెడ్డి 10113  ఓట్ల ఆధిక్యంతో విజయం సాధించారు

పదమూడో రౌండ్ ముగిసే సరికి టీఆర్ఎస్ కు 9146 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు 6691, బీజేపీకి 5346, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి 1206, బీఎస్పీకి 385 ఓట్లు వచ్చాయి.

పదమూడో రౌండ్ లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కి 1345 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు – 88716

బీజేపీకి – 79570

కాంగ్రెస్ కి – 22449

బీఎస్పీ – 3581

టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి 9146ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నారు.

పన్నెండో రౌండ్ ముగిసే సరికి టీఆర్ఎస్ కు 7801 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు 7448, బీజేపీకి 5448, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి 1828, బీఎస్పీకి 310 ఓట్లు వచ్చాయి.

పన్నెండో రౌండ్ లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కి 2000 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు – 82025

బీజేపీకి – 74224

కాంగ్రెస్ కి – 21243

బీఎస్పీ – 3196

టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి 7801 ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నారు.

పదకొండో రౌండ్ ముగిసే సరికి టీఆర్ఎస్ కు 5801 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు 7214, బీజేపీకి 5853, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి 1788, బీఎస్పీకి 260 ఓట్లు వచ్చాయి.

పదకొండో రౌండ్ లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కి 1361 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు – 74577

బీజేపీకి – 68776

కాంగ్రెస్ కి – 19415

బీఎస్పీ – 2886

టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి 5801 ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నారు.

పదో రౌండ్ ముగిసే సరికి టీఆర్ఎస్ కు 4440 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు 7503, బీజేపీకి 7015, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి 1347, బీఎస్పీకి 248 ఓట్లు వచ్చాయి.

పదో రౌండ్ లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కి 488 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు – 67363

బీజేపీకి – 62923

కాంగ్రెస్ కి – 17627

బీఎస్పీ – 2626

టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి 4440 ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నారు.

తొమ్మిదో రౌండ్ ముగిసే సరికి టీఆర్ఎస్ కు 3952 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు 7517, బీజేపీకి 6665, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి 1684, బీఎస్పీకి 315 ఓట్లు వచ్చాయి.

తొమ్మిదో రౌండ్ లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కి 852 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు – 59860

బీజేపీకి – 55908

కాంగ్రెస్ కి – 16280

బీఎస్పీ – 2378

టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి 3952 ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నారు.

ఎనిమిదో రౌండ్ ముగిసే సరికి టీఆర్ఎస్ కు 3100 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు 6620 , బీజేపీకి 6088, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి 907, బీఎస్పీకి 297 ఓట్లు వచ్చాయి.

ఎనిమిదో రౌండ్ లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కి 532 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు – 52343

బీజేపీకి – 49243

కాంగ్రెస్ కి – 14596

బీఎస్పీ – 2063

టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి 3100 ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నారు.

ఏడో రౌండ్ ముగిసే సరికి టీఆర్ఎస్ కు 2568 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు 7202, బీజేపీకి 6803, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి 1664, బీఎస్పీకి 249 ఓట్లు వచ్చాయి.
ఏడో రౌండ్ లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కి 399 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు – 45723

బీజేపీకి – 43155

కాంగ్రెస్ కి – 13689

బీఎస్పీ – 1766

టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి 2568 ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నారు.

ఆరో రౌండ్ ముగిసే సరికి టీఆర్ఎస్ కు 2169 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు 6016 , బీజేపీకి 5378, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి 1962, బీఎస్పీకి 280 ఓట్లు వచ్చాయి.

ఆరో రౌండ్ లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కి  638 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు – 38521

బీజేపీకి – 36352

కాంగ్రెస్ కి – 12025

బీఎస్పీ – 1517

టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి 2169 ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నారు.

ఐదోరౌండ్ ముగిసే సరికి టీఆర్ఎస్ కు 1531 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు 6062 , బీజేపీకి 5247, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి 2683, బీఎస్పీకి 330 ఓట్లు వచ్చాయి.

ఐదో రౌండ్ లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కి  815 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు – 32505

బీజేపీకి – 30974

కాంగ్రెస్ కి – 10063

బీఎస్పీ – 1237

టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి 1531 ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నారు.

నాలుగో రౌండ్ ముగిసే సరికి టీఆర్ఎస్ కు 714 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు 4854 , బీజేపీకి 4555, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి 1817, బీఎస్పీకి 224 ఓట్లు వచ్చాయి.

నాలుగో రౌండ్ లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కి  299 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు – 26443

బీజేపీకి – 25729

కాంగ్రెస్ కి – 7380

బీఎస్పీ – 907

టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి 714 ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నారు.

మూడో రౌండ్ ముగిసే సరికి టీఆర్ఎస్ కు 415 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు 7390 , బీజేపీకి 7426, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి 1537, బీఎస్పీకి 310 ఓట్లు వచ్చాయి.

మూడో రౌండ్ లో బీజేపీ అభ్యర్థి కి  36 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు – 21589

బీజేపీకి – 21174

కాంగ్రెస్ కి – 5563

బీఎస్పీ – 683

టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి 415 ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నారు.

రెండో రౌండ్ ముగిసే సరికి టీఆర్ఎస్ కు 451 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్ కు 7781 , బీజేపీకి 8622, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి 1537, బీఎస్పీకి 214 ఓట్లు వచ్చాయి.

రెండో రౌండ్ లో బీజేపీ అభ్యర్థి 841 ఓట్ల ఆధిక్యం

టీఆర్ఎస్  – 14199

బీజేపీ – 13748

కాంగ్రెస్  – 3637

బీఎస్పీ – 373

టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి 451 ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నారు.

మునుగోడు ఉప ఎన్నికకు సంబంధించి తొలిరౌండ్.

టీఆర్ఎస్ కు 6,418 , బీజేపీకి 5126, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి 2,100, బీఎస్పీకి 214 ఓట్లు వచ్చాయి.

టీఆర్ఎస్  అభ్యర్థి 1,292 ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నారు.

పోస్టల్ బ్యాలెట్లలో మునుగోడు బైపోల్ లో మొత్తం 686 ఓట్లు పోల్ కాగా….. టీఆర్ఎస్ కు 228, కాంగ్రెస్కు 0, బీఎస్పీకి 10 ఓట్లు వచ్చాయి.

Leave a Reply